Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at komme i arbejde.

Kravene for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats er fastlagt i integrationsloven, som omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år, der har været i Danmark i op til 5 år. Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kan blive selvforsørgende, lære dansk og deltage aktivt i det danske samfund.

SIRI understøtter kommunernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats gennem rådgivning, kurser og netværk. Derudover indsamler og formidler SIRI aktuelt bedste viden på området til kommuner og øvrige aktører.

Særlige fokusområder

Den virksomhedsrettede indsats

Nyankomne i kommunerne skal tilbydes et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal så vidt muligt ske inden for de 2 første uger og senest 1 måned efter visitering til en kommune, og dernæst skal der være en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

Find viden og inspiration til arbejdet med den virksomhedsrettede integrationsindsats på integrationsviden.dk

Igu (integrationsgrunduddannelse)

Igu'en skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Find information, vejledning og inspiration om igu på integrationsviden.dk

Traumebevidst praksis

I den beskæftigelsesrettede indsats er det vigtigt at være bevidst om, hvordan man bedst hjælper borgere med traumer. SIRI gennemfører i samarbejde med et antal kommuner et projekt, som skal styrke kommunernes indsats med at opspore traumer hos borgere med flygtningebaggrund og støtte dem i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Læs om projektet 'Traumebevidst praksis i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats' på integrationsviden.dk

Flygtninge- og indvandrerkvinder i beskæftigelse

Flygtninge- og indvandrerkvinder kan have særlige udfordringer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, fx i forhold til sundhed, negativ social kontrol og barsel. Der er udviklet en lang række metoder og værktøjer, som er særligt målrettet denne gruppe.

Find metoder og værktøjer til arbejdet med kvinder i beskæftigelse på integrationsviden.dk

Unge i fritidsjob

Unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse senere i livet end unge, der ikke har haft et fritidsjob. Effekterne er særligt store for unge, hvis forældre har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

Find vejledning og inspiration til arbejdet med unge i fritidsjob på integrationsviden.dk

Rådgivning og kurser

Kursuskatalog

I SIRIs kursuskatalog kan du finde en oversigt over alle SIRIs kurser, workshops og webinarer.

Find SIRIs kursuskatalog på integrationsviden.dk

Rejsehold om beskæftigelse

SIRIs rejsehold kan komme på besøg i kommunen og rådgive om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, både mere overordnet og ift. konkrete, individuelle problemstillinger.

Læs mere om rejseholdet på integrationsviden.dk

Netværk

SIRI faciliterer en række netværk for fagfolk, som arbejder med den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Læs om Ledernetværk om integration

Læs om Netværk for forskere og eksperter om beskæftigelsesrettet integration

Læs om Erfa-netværk for kommunale praktikere og faglige koordinatorer om beskæftigelsesrettet integration