Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at komme i arbejde.

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Igu'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked.

Igu'en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. Et igu-forløb varer to år og består af ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (egu).

Læs mere om igu på vidensportalen integrationsviden.dk

Kvinder i beskæftigelse (KIB)

Projektet Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse har fokus på at hjælpe kvinder med indvandrerbaggrund ud i beskæftigelse.

Mange indvandrerkvinder har særlige udfordringer, når det handler om at komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. Det kan fx være udfordringer som manglende forståelse af det danske samfund, utilstrækkelige danskkundskaber, selvoplevede helbredsudfordringer mv. Derudover kan traditionelle køns- og familiemønstre samt negativ social kontrol stå i vejen for, at kvinderne får en tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsidentitet.

SIRI arbejder sammen med 15 kommuner om en særlig indsats, der skal få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse og opbygge viden om hvilke tiltag, der virker.

Læs mere om projektet Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse på integrationsviden.dk

Integrations- og beskæftigelsesambassadører (IBA)

Initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører er en landsdækkende indsats, som foregår i 36 udvalgte kommuner. Hver af kommunerne har en ambassadør, som har til opgave at støtte kommunens indsats med at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job.

Læs mere om indsatsen Integrations- og beskæftigelsesambassadører på vidensportalen integrationsviden.dk

Ledernetværk om integration

Er du leder på integrationsområdet? Så er SIRIs ledernetværk om integration måske noget for dig.

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen. Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der sættes fokus på hele integrationsprocessen – med særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgede. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Læs mere om ledernetværket