Modtagelse og integration af nye borgere

Modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte foregår efter en fast procedure, som er fastlagt i integrationsloven.

Procedurerne for modtagelse er fastlagt i integrationsloven, som dækker de første 5 års ophold i Danmark. Målet er, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt kan blive selvforsørgende, lære dansk og deltage aktivt i det danske samfund.

Når nyankomne flygtninge får opholdstilladelse, boligplaceres de i en kommune efter et kvotesystem. Efter integrationsloven skal kommunen tilbyde dem et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet består af danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud).

Det første virksomhedsrettede tilbud skal så vidt muligt tilbydes inden for de to første uger og senest efter en måned. Dernæst tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats evt. kombineret med vejledning og opkvalificering.

Danskundervisning udgør et centralt element i den tidlige integrationsindsats og skal tilbydes i op til fem år efter ankomst. Danskuddannelsen skal understøtte beskæftigelsesindsatsen, og der lægges vægt på mundtlige og arbejdsrettede sprogkundskaber tidligt i undervisningen.

Læs mere om procedurer, love og regler vedrørende modtagelse og integration af nye borgere hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Inspiration til den gode modtagelse

På integrationsviden.dk beskrives processen fra en flygtning søger om asyl og modtages i kommunen, til integrationsindsatsen begynder. Processen er opdelt i seks trin, og på hvert trin forklares reglerne sammen med gode råd og inspiration til praksis.

Læs om den gode modtagelse af flygtninge på Integrationsviden.dk

Særligt om modtagelse af ukrainske flygtninge

Se vigtig information og vejledning om modtagelse af flygtninge fra Ukraine på Integrationsviden.dk

Særligt om modtagelse af FN-kvoteflygtninge

Det er en særlig opgave at modtage FN-kvoteflygtninge, som ofte har brug for intensiv støtte i den første tid. SIRI har udarbejdet og samlet materiale, som kan understøtte kommunernes indsats og sikre en god modtagelse.

Se information og vejledning om modtagelse af FN-kvoteflygtninge på integrationsviden.dk