Modtagelse og integration af nye borgere

Der er faste procedurer for modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Procedurerne er fastlagt i integrationsloven, som dækker de første 5 års ophold i Danmark. Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kan blive selvforsørgende, lære dansk og deltage aktivt i det danske samfund.

Når nyankomne flygtninge får opholdstilladelse, boligplaceres de i en kommune efter et kvotesystem. Efter integrationsloven skal kommunen tilbyde dem et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet består af virksomhedsrettede tilbud og danskuddannelse.

Det første virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud skal så vidt muligt tilbydes inden for de to første uger i kommunen og senest efter en måned. Dernæst tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats evt. kombineret med vejledning og opkvalificering.

Danskundervisning udgør også et helt centralt element i den tidlige integrationsindsats og skal tilbydes i op til fem år efter ankomst. Danskuddannelsen skal understøtte beskæftigelsesindsatsen, og der lægges vægt på mundtlige og arbejdsrettede sprogkundskaber tidligt i undervisningen.

Læs mere om procedurer, love og regler vedrørende modtagelse og integration af nye borgere hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Inspiration til den gode modtagelse

På vidensportalen integrationsviden.dk findes en beskrivelse af processen, fra en flygtning søger om asyl, til flygtningen modtages i den enkelte kommune, og integrationsindsatsen begynder. Processen er opdelt i seks trin, og de centrale aktører får på hvert trin forklaret de gældende regler sammen med gode råd og inspiration til praksis.

Læs om den gode modtagelse af flygtninge på Integrationsviden.dk

Særligt om modtagelse af ukrainske flygtninge

Se vigtig information og vejledning om modtagelse af flygtninge fra Ukraine på Integrationsviden.dk

Særligt om modtagelse af FN-kvoteflygtninge

Det er en særlig opgave for kommunerne at modtage FN-kvoteflygtninge, som ofte har brug for intensiv støtte i den første tid i Danmark. SIRI har udarbejdet og samlet materiale, som kan understøtte kommunernes indsats og sikre en god modtagelse.

Se information og vejledning om modtagelse af FN-kvoteflygtninge på integrationsviden.dk