Danske virksomheder tager integrationsgrunduddannelsen (IGU) i brug

11-10-2016

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et nyt redskab i indsatsen for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

IGU-ordningen er en del af trepartsaftalen og blev indført den 1. juli 2016. Den indeholder både praktik og uddannelse og er tænkt som en trædesten for flygtninge og familiesammenførte til det ordinære arbejdsmarked. Samtidig rummer IGU fordele for virksomhederne, der har mulighed for at rekruttere og forme den arbejdskraft, som de mangler.

Nu er danske virksomheder begyndt at oprette IGU-stillinger.

Indtil videre er der indberettet 15 IGU’er til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvor forløbene registreres. Samtidig viser en uformel rundspørge til kommunerne, at der på nuværende tidspunkt er kendskab til yderligere 30 påbegyndte og 75 aftalte IGU-forløb i danske virksomheder. Og der kan være flere, for kommunerne har ikke nødvendigvis har det fulde billede, da IGU bl.a. er karakteriseret ved, at et forløb kan oprettes, uden at kommunen involveres.

IGU er et toårigt forløb, der kombinerer praktisk oplæring på virksomheden med skoleundervisning, som omfatter faglig opkvalificering og danskuddannelse.

IGU er et supplement til den eksisterende indsats for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. I forvejen findes der ordninger som virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, hvor der skabes en række pladser til flygtninge på danske arbejdspladser.

Alene i Virksomhedspartnerskabet 'Sammen om integration', hvor mere end 100 danske virksomheder går foran og viser, hvordan man kan bidrage til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, er der i det seneste år stillet mere end 1000 virksomhedspladser til rådighed for flygtninge. Dertil kommer praktikpladser i virksomheder, der ikke indgår i partnerskabet.

Der findes også virksomhedspraktikpladser og løntilskudsstillinger til flygtninge på offentlige arbejdspladser.