Kontrol på udlændingeområdet

SIRI arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet for at forebygge og bekæmpe ulovligt ophold og arbejde.

SIRIs kontrol er rettet mod tredjelandsstatsborgere, dvs. personer med statsborgerskab i lande uden for Norden, EU/EØS eller Schweiz. Kontrollen har fokus på udlændinge, som ansøger om – eller har fået – en opholdstilladelse i Danmark som arbejdstager, studerende, praktikant eller au pair. Kontrollen har også fokus på arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, praktikværter og au pair-værtsfamilier, som er knyttet til opholdstilladelsen.

Formålet med kontrollen er at forebygge og bekæmpe ulovligt ophold og arbejde, hvad enten det ulovlige ophold og arbejde sker på grund af manglende viden eller bevidst misbrug.

I forhold til EU/EØS-borgere og statsborgere i Schweiz, hvor SIRI udsteder registreringsdokument som arbejdstager efter EU-reglerne, foretager SIRI kontrol efter behov for at undersøge, om arbejdet er påbegyndt og reelt.

SIRI samarbejder både nationalt og internationalt med relevante myndigheder, bl.a. politiet, Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Udlændingestyrelsen.

Udover at kontrollere konkrete sager analyserer SIRI også mønstre og tendenser i forhold til overtrædelser.

Yderligere informationer

SIRI kontrollerer dokumenter og oplysninger i ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.

Når SIRI modtager en ansøgning om opholdstilladelse, vurderer SIRI, om betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt. SIRI vurderer, om oplysningerne i ansøgningen er korrekte. SIRI er desuden opmærksom på oplysninger, som kan tyde på et muligt misbrug.

Hvis SIRI fx får mistanke om, at en ansøger har vedlagt falske dokumenter om uddannelse, kan SIRI bede den danske repræsentation i uddannelseslandet om at vurdere dokumenterne. SIRI kan også bede Nationalt ID-center eller politiet om hjælp til at vurdere dokumenter. Det gælder typisk dokumenter om identitet.

Når en udlænding har fået opholdstilladelse i Danmark, kontrollerer SIRI, om betingelserne i opholdstilladelsen bliver overholdt.

Her er eksempler på, hvad SIRI kontrollerer, når en udlænding har fået opholdstilladelse.

Arbejdstagere:

 • Er arbejdstager ansat der, hvor han eller hun har tilladelse til?
 • Får arbejdstager den løn og arbejder det antal timer, som han eller hun skal for at have tilladelsen?
 • Er arbejdstager beskæftiget andre steder end der, hvor tilladelsen er givet til?
 • Modtager arbejdstager offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Studerende:

 • Er den studerende studieaktiv?
 • Arbejder den studerende mere end tilladt?
 • Modtager den studerende offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Au pairer:

 • Bor au pairen hos værtsfamilien?
 • Modtager au pairen de lommepenge, han eller hun har krav på?
 • Udfører au pairen huslige pligter, som han eller hun ikke må og i flere timer end tilladt?
 • Har værtsfamilien tegnet de nødvendige forsikringer til au pairen?
 • Modtager au pairen offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Medfølgende familie til arbejdstagere og studerende:

 • Bor familiemedlemmet sammen med udlændingen?
 • Modtager nogen i familien offentlige ydelser som han eller hun ikke må?

SIRIs primære redskab til kontrol er registersamkøring. SIRI samkører data fra CPR (Det Centrale Personregister), eIndkomst (indkomstregistret), CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) og BBR (Bygnings- og Boligregistret) med data fra SIRIs sagsbehandlingssystem. Her bliver SIRI blandt andet opmærksom på, hvis en udlænding arbejder et sted, som udlændingen ikke har tilladelse til.

SIRI kan desuden udtage et antal sager og kontrollere disse nærmere. Det sker, hvis der er forhold, som SIRI ikke kan kontrollere ved hjælp af registersamkøring. SIRI kan eventuelt bede Skattestyrelsen eller politiet om oplysninger.

SIRI kan også bede eksempelvis arbejdsgiver eller værtsfamilie om oplysninger, der har betydning for, om betingelserne for en opholdstilladelse er overholdt.

Siden 1. januar 2021 kan SIRI på egen hånd tage på kontrolbesøg hos virksomheder for at kontrollere udlændinge med opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet. Det kan bl.a. ske ved at stille spørgsmål om ansættelsesforholdet for at kontrollere, om betingelserne for en udstedt opholds- og arbejdstilladelse er overholdt.

SIRI bruger registersamkøring, laver opslag i SafeSeaNet og tager på kontrolbesøg i virksomheder.

Registersamkøring

SIRI samkører data fra eIndkomst (indkomstregistret) med data fra SIRIs sagsbehandlingssystem. SIRI bliver her opmærksom på udlændinge, der er registreret som aktive i eIndkomst, selv om de ikke længere har lovligt ophold i Danmark.

SafeSeaNet

SIRI kan indhente oplysninger fra SafeSeaNet om danske lastskibe i international trafik og deres besætningsmedlemmer for at kontrollere, at en udlænding ikke arbejder ulovligt.

Kontrolaktioner i virksomheder

SIRI samarbejder med andre myndigheder. Samarbejdet har til formål at modvirke bl.a. socialt bedrageri, social dumping, sort og ulovligt arbejde samt ulovligt ophold.

Samarbejdet har fokus på brancher, hvor myndighederne har erfaring med at reglerne ikke altid bliver overholdt. Myndighederne tager ud på fælles aktioner i virksomheder. SIRI deltager, når aktionerne sker i brancher, som typisk har udlændinge uden for EU/EØS-landene, Schweiz og Norden beskæftiget.

På aktionerne hjælper SIRI politiet med kontrol af udlændinges opholdsgrundlag, eksempelvis om udlændinge er beskæftiget ulovligt. Hvis udlændingene er i Danmark på en af SIRIs opholdsordninger, kan SIRI stille spørgsmål for at kontrollere, om betingelserne for en udstedt opholds- og arbejdstilladelse er overholdt.

SIRI deltager også i aktionerne med et præventivt sigte. SIRI benytter således den direkte kontakt med arbejdsgivere og arbejdstagere til at vejlede om reglerne for at beskæftige udlændinge.

Digital logbog

SIRI kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (digital logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver, hvis der er uregelmæssigheder på virksomheden i forhold til de ansatte.

Et pålæg om at føre digital logbog skal iværksættes senest 3 hele hverdage efter, at arbejdsgiveren har modtaget et skriftligt pålæg.

Et pålæg om at føre logbog gives for en periode på 12 måneder ad gangen.

SIRI offentliggør hvert år resultaterne af de gennemførte kontroller af opholdstilladelser samt kontrollerne af ulovligt ophold og arbejde på erhvervs- og studieområdet.

Resultaterne viser et højt niveau af regelefterlevelse.

I forbindelse med kontrollen samkører SIRI oplysninger fra SIRIs sagsbehandlingssystem med Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det Centrale Personregister(CPR), virksomhedsoplysninger fra CVR og Indkomstregistret (eIndkomst). SIRI tilpasser løbende sine kontrolmetoder. Det betyder, at opgørelserne i de enkelte rapporter ikke altid er direkte sammenlignelige på tværs af årene.

Se kontrolresultater fra 2012 til i dag

SIRI foretager flere gange årligt kvalitetsmålinger på sagsbehandlingen.

Kvalitetsmålingerne skal sikre, at SIRI løbende følger op på nye regler og praksisændringer, så borgerne både oplever kvalitet i sagsbehandlingen og modtager korrekte afgørelser.

Kvalitetsmålingerne sikrer også, at der i sagsbehandlingen er den fornødne risikoopmærksomhed, så omgåelse af regler opdages, og det sikres, at reglerne efterleves.