Evalueringen af National strategi mod æresrelaterede konflikter

16-01-2018
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i 2016-2017 evalueret den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter for perioden 2012-2015.

Den overordnede evaluering viser, at den nationale strategi har løftet arbejdet på området for æresrelaterede konflikter, herunder:

  • Mere dækkende lovgivningsmæssige rammer for indsatsen.
  • Bedre tilbud til målgruppen, eksempelvis via oprettelsen af opholdspladser til mænd.
  • Større adgang til specialistviden (via VISO og via en udbygning af Etnisk Ungs rådgivning).
  • Forøgelse af frontmedarbejderes viden om området via kompetenceopbyggende tiltag.
  • Bedre hjælp ved genopdragelsesrejser.
  • Forbedrede mulighederne for at arbejde på området gennem den vidensopsamlende indsats.

Evalueringen af tre udvalgte initiativer målrettet fagpersoner samt minoritetsetniske unge og forældre viser, at initiativerne opleves som aktivt at have bidraget til at hjælpe børn, unge og forældre med problemstillinger på området for æresrelaterede konflikter. Det er især sket ved, at indsatserne hæver kompetenceniveauet, øger fokus og refleksioner, og giver en større bevidsthed om mulighederne for at søge specialisthjælp.

Baggrund

VIVEs evaluering af den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter er igangsat og finansieret af satspuljemidler i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Strategien bestod af 32 initiativer, hvis formål var, at færre unge ville blive udsat for æresrelaterede konflikter, at flere unge ville få hjælp, at flere forældre ville modtage rådgivning, og at fagfolk ville blive bedre i stand til at håndtere sager på området. Det samlede budget var på 24 millioner kr. Hertil kommer 6,2 millioner kr. overført fra tidligere initiativer på området.

Evalueringen er bagudrettet og bygger på interviewdata, observationer, dokumenter, herunder statusrapporter, og spørgeskemadata.
Rapporten består af en opsamling af strategiens 32 initiativer samt af en indgående evaluering af tre af strategiens initiativer. Det drejer sig om:

  • Vejlederindsats for grundskoler i to udvalgte kommuner (initiativ nr. 22)
  • Opkvalificering af UU-vejledere m.fl. (initiativ nr. 7)
  • Videreførelse og udbygning af Dialogkorpset for unge og forældre (initiativ nr. 25)

Find den samlede evalueringsrapport her:

National strategi mod æresrelaterede konflikter - En evaluering.