Nyt idékatalog viser god praksis for, hvordan danskundervisningen af flygtninge målrettes arbejdsmarkedet

27-03-2017
Danskundervisning og prøver for udlændinge Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Et tæt samarbejde mellem de involverede aktører i kommuner, jobcentre, sprogcentre og virksomheder og en fleksibel tilgang til løsning af opgaven er afgørende for en succesrig beskæftigelsesrettet danskundervisning.

Det er blandt de væsentlige pointer i et nyt idékatalog, der er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i samarbejde med repræsentanter for flere kommuner og jobcentre samt Kommunernes Landsforening.

Idékataloget, der er del af udmøntningen af topartsaftalen fra marts 2016, opstiller nogle principper og forudsætninger for et godt samspil mellem praktik/job og danskundervisning, bl.a. at kursisterne påtager sig et medansvar for at lære dansk, og at undervisningen inkluderer løbende fokus på, hvilke muligheder for beskæftigelse øgede danskkompetencer kan give.

Kataloget understreger også jobcentrenes centrale rolle som koordinator af det strategiske samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og sprogcentre, og det afgørende i, at virksomhederne inddrages, når sprogundervisningen tilrettelægges.

Kommunerne tilrettelægger i dag deres beskæftigelsesrettede danskundervisning på forskellige måder. Der er bl.a. forskel på, om danskundervisningen foregår på sprogcenteret eller på virksomheden, i arbejdstiden eller i fritiden, og hvordan fordelingen af praktik og sprogundervisning er.

Idékataloget gennemgår fordele og ulemper ved forskellige modeller, men fremhæver den centrale pointe, at danskundervisningen, uanset den anvendte model, skal spille sammen med praktik og jobtræning og dermed understøtte den beskæftigelsesrettede indsats.              

Idékataloget er i første række tænkt som et redskab til kommunalbestyrelser og jobcentre, der har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats og danskuddannelse, men kan også være en hjælp til sprogcentre og virksomheder, der er vigtige aktører i indsatsen.

Topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” fra marts 2016 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening satte fokus på en styrkelse af den erhvervsrettede danskuddannelse for at understøtte en bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Se idékataloget ”God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning”

Se pixiversion af Idékataloget