Vores organisation

Her kan du blive præsenteret for hele vores organisation og læse om hvilke ansvarsområder, der hører under de forskellige kontorer og enheder.

Direktionens opgaver er at sikre og løbende videreudvikle SIRIs strategiske retning. Dette sker i tæt dialog med SIRIs interessenter: kommuner, interesseorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere. Direktionen skal desuden sikre en ensartet og effektiv styring af SIRIs behandling af konkrete sager.

Direktionen har også ansvar for at vedligeholde et godt samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Det sker bl.a. gennem levering af god ministerbetjening og en løbende tæt dialog på flere niveauer mellem SIRI og departementet. Fokus er på at understøtte rekruttering af velkvalificerede udenlandske medarbejdere og studerende samt sikre en effektiv integrations- og forebyggelsesindsats. 

Kontoret har ansvaret for SIRIs interne budget og økonomistyring samt styring af budget- og bevillingsområdet.

Kontoret udarbejder økonomiske konsekvensberegninger af lovforslag, policy-forslag mv. og budgettering på årlige finanslove.

Kontoret er ansvarlig for at indsamle, analysere og formidle data og statistik på SIRIs ansvarsområder.

Kontoret har desuden ansvaret for resultatstyring af sagsbehandling og gebyrøkonomien vedrørende international rekruttering og EU. Endelig står kontoret for at udbetale bonus til virksomheder med igu-ansatte.

Ledelsessekretariatet skal medvirke til, at SIRI er en effektiv og velfungerende styrelse. Dette inkluderer det overordnede ansvar for samarbejdet med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, herunder koordinering af bestillinger fra departementet samt ministerbetjening.

Ledelsessekretariatet understøtter desuden direktionens arbejde med SIRIs strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

Ledelsessekretariatet understøtter arbejdet med at sikre, at SIRI er en god og attraktiv arbejdsplads. Kontoret står for rekruttering, onboarding, kompetenceudvikling og employer branding. Kontoret håndterer også facility management samt betjening af SIRIs reception.

Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for at håndtere alle henvendelser fra pressen samt for den organisationsnære kommunikation.

Forretningsudvikling har fokus på automatisering, digitalisering og innovative forandringsprocesser.

Kontoret varetager udvikling og kvalitetssikring af SIRIs eksterne kommunikation, fx digitale vejledninger, ansøgningsløsninger og andre værktøjer samt arbejdet med webtilgængelighed.

Kontoret står for SIRIs interne kommunikation, fx digital formidling af retningslinjer og best practice. Desuden arbejder kontoret med optimering og effektivisering af driftsopgaver ved hjælp af robotter/AI, automatisering og Machine Learning. I forlængelse af dette varetager kontoret opkvalificering af både direktion, chefer og medarbejdere i brugen af de forskellige løsninger.

Endelig har kontoret ansvaret for at rådgivning og kvalitetssikring af SIRIs kontrakt- og leverandørstyring, GDPR og informationssikkerhed.

Borgerservice er indgangen til SIRI for alle typer af ansøgere. Det gælder både borgere, som møder frem personligt, og borgere, som henvender sig telefonisk og skriftligt.

Kontoret varetager SIRIs call-center samt borgercentrene i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Rønne. Herudover behandler kontoret også sager i International Citizen Service.

Kontoret modtager og behandler ansøgninger om EU-opholdsdokumenter og modtager ansøgninger fra tredjelandsstatsborgere samt optager biometri. Desuden udsteder kontoret tilbagerejsetilladelser, indrejsebreve til Grønland og Færøerne samt hurtig jobstart.

Borgerservice deltager desuden i planlægning og afholdelse af arrangementer for samarbejdspartnere, fx Erhvervsforum, Internationalt Uddannelsesforum og Kommuneforum. Borgerservice bidrager med feedback fra ansøgere og samarbejdspartnere til at udvikle brugerbetjeningen, herunder vejledning og digitale ansøgningsløsninger på nyidanmark.dk.

Kontoret behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse under Beløbsordningen.

Kontoret skal desuden sikre, at udlændingelovens erhvervsordninger ikke misbruges af udlændinge, som ikke opfylder betingelserne.

Kontoret behandler ansøgninger om opholdstilladelse under Fast-track-ordningen, Start-up-ordningen, Positivlisten for højtuddannede og Positivlisten for faglærte. Kontoret udarbejder og offentliggør Positivlisten pr. 1. januar og 1. juli. Desuden behandler kontoret ansøgninger om opholdstilladelse til forskere, gæsteforskere, ansatte på boreplatforme, trainees samt udlændinge med individuelle kvalifikationer.

Kontoret skal desuden sikre, at udlændingelovens erhvervsordninger ikke misbruges af udlændinge, som ikke opfylder betingelserne.

Kontoret står desuden for at afholde det årlige event Erhvervsforum i samarbejde med Dansk Industri.

Kontoret behandler ansøgninger om opholdstilladelse til studerende, ph.d.er, au pairer, volontører samt til etableringskort og Working Holiday.

Kontoret står desuden for at afholde Internationalt Uddannelsesforum.

Kontoret behandler ansøgninger om opholdstilladelse til praktikanter, fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet, autorisationsophold til læger, tandlæger og sygeplejersker.

Desuden behandler kontoret ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne og i Grønland.

Kontoret behandler alle ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse på erhvervsområdet.

Kontoret er desuden ansvarligt for at kontrollere, at betingelserne for forlængelse overholdes, og for at behandle visse inddragelses- og kontrolsager.

Kontoret behandler ansøgninger om EU-opholdsbevis, familiesammenføring til EU-borgere og danske statsborgere efter EU-reglerne samt EU-opholdsret efter reglerne om udstationering.

Kontoret står desuden for at afholde Kommuneforum.

Enheden har ansvaret for at kontrollere, at udenlandske arbejdstagere, studerende mv. overholder betingelserne for deres ophold i Danmark.

Enheden kontrollerer ulovligt ophold og arbejde via registersamkøring, udgående kontrol på arbejdspladser og tværgående myndighedssamarbejde på kontrolområdet. I forbindelse med dette deltager SIRI i aktioner rettet mod social dumping og menneskehandel samt identitets- og dokumentkontrol.

Kontoret understøtter kommunernes arbejde med at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og gøre dem til aktive medborgere. Dette inkluderer den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, særligt ift. indvandrerkvinder, samt indsatsen for at hjælpe flygtninge med traumer tættere på arbejdsmarkedet.

Kontoret tilbyder kommunerne rådgivning, undervisningsforløb, opkvalificeringskurser og støtte til implementering af nye indsatser. Derudover indsamler og formidler kontoret aktuelt bedste viden til kommuner og øvrige aktører.

Kontoret bidrager til at sikre kvaliteten i danskuddannelserne og rådgiver og fører kontrol med sprogcentrene. Desuden står kontoret for at udarbejde og løbende opdatere forberedelsesmaterialet til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven og kvalitetssikre modultest, danskprøver og Indvandringsprøven.

Kontoret sekretariatsbetjeninger Det Nationale Integrationsråd.

Centeret rådgiver kommuner, myndigheder, organisationer og øvrige aktører om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Centeret indsamler, udarbejder og formidler forskningsbaseret viden, værktøjer og materialer og fungerer som bindeled mellem praksis og politikudvikling. Desuden har centeret ansvaret for den overordnede koordinering og udvikling af de forskellige statslige indsatser. Centeret har sin egen hjemmeside.

Gå til MÆRKs hjemmeside