Vores organisation

Her kan du læse om vores hovedopgaver samt blive præsenteret for alle vores kontorer og enheder.

International rekruttering

Vi skal understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. I den forbindelse behandler vi ansøgninger om opholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere (ikke-EU-borgere), som ønsker at arbejde eller studere i Danmark, og udsteder opholdsdokumenter for EU-borgere og deres familiemedlemmer. Desuden er vi ansvarlige for kontrol på udlændingeområdet for at forebygge og gribe ind over for brud på reglerne.

Integration

Vi skal understøtte en effektiv integrationsindsats, så kommuner og andre aktører lykkes med at integrere udlændinge i det danske samfund. Vi medvirker til, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne ved at indsamle, skabe og formidle aktuelt bedste viden og erfaringer på integrationsområdet til kommuner og andre aktører. Til opgaven hører målrettet understøttelse af den beskæftigelsesrettede og familierettede integrationsindsats i kommunerne, herunder at bidrage til forebyggende tiltag mod parallelsamfund og negativ social kontrol.

Direktionens opgaver er at sikre og løbende videreudvikle SIRIs strategiske retning i tæt dialog med SIRIs interessenter: kommuner, interesseorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, herunder sikre en ensartet og effektiv styring af SIRIs behandling af konkrete sager.

Direktionen har også ansvar for at vedligeholde et godt samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, hvor der er fokus på udvikling af en effektiv integrationsindsats, forebyggelse af ekstremisme og rekruttering af velkvalificerede udenlandske medarbejdere og studerende fra tredjelande samt EU-borgere. Det sker bl.a. gennem levering af god ministerbetjening og en løbende tæt dialog på flere niveauer mellem SIRI og departementet.

Kontoret har ansvaret for SIRIs interne budget og økonomistyring samt styring af budget- og bevillingsområdet.

Kontoret udarbejder økonomiske konsekvensberegninger af lovforslag, policy-forslag mv. og budgettering på årlige finanslove.

Kontoret er også ansvarlig for at indsamle, analysere og formidle data og statistik på SIRIs ansvarsområder.

Kontoret har desuden ansvaret for resultatstyring af sagsbehandling og gebyrøkonomien vedrørende international rekruttering og EU samt udbetaling af bonus til virksomheder med igu-ansatte.

Ledelsessekretariatet skal medvirke til, at SIRI er en velfungerende styrelse og en god arbejdsplads og har ansvaret for at koordinere SIRIs ministerbetjening, facility management, onboarding og kompetenceudvikling samt for pressehåndtering og visse kommunikationsopgaver.

Ledelsessekretariatet understøtter endvidere direktionens arbejde med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

Ledelsessekretariatet har det overordnede ansvar for samarbejdet med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Kontoret koordinerer og kvalificerer alle bestillinger fra departementet, mens den faglige del af policy-opgaven varetages af fagkontorerne.

Forretningsudvikling har fokus på automatisering, digitalisering og innovative forandringsprocesser.

Kontoret er ansvarligt for udvikling og kvalitetssikring af SIRIs eksterne kommunikation, fx digitale vejledninger, brugervenlige digitale ansøgningsløsninger og andre digitale værktøjer samt arbejdet med webtilgængelighed.

Kontoret er desuden ansvarligt for SIRIs interne kommunikation, fx digital formidling af retningslinjer og best practice, samt interne optimeringsprojekter, der sikrer effektivisering af sagsbehandling, journalisering og andre driftsopgaver ved hjælp af robotter/AI, automatisering af repetitive processer og Machine Learning. I forlængelse af dette varetager kontoret undervisning, vejledning og opkvalificering af både direktion, chefer og medarbejdere i brugen af de forskellige løsninger.

Endelig har kontoret ansvaret for at rådgivning og kvalitetssikring af SIRIs kontrakt- og leverandørstyring, GDPR og informationssikkerhed.

Borgerservice er indgangen til SIRI for alle typer af ansøgere – både borgere, som møder frem personligt, og borgere, som henvender sig telefonisk og skriftligt. Borgerservice har i dialog med interessenterne fokus på løbende at udvikle og styrke SIRIs digitale og personlige servicering af brugerne.

Kontoret er ansvarligt for SIRIs call-center i København samt SIRIs borgercentre i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Rønne. Herudover behandler kontoret også sager i International Citizen Service.

Kontoret er ansvarlig for at modtage og behandle ansøgninger om opholdsdokumenter til EU-borgere og deres familiemedlemmer. Kontoret modtager også ansøgninger fra tredjelandsstatsborgere samt optager biometri, udsteder tilbagerejsetilladelser, indrejsebreve til Grønland og Færøerne og hurtig jobstart.

Endvidere bidrager kontoret til at udvikle SIRIs digitale ansøgningsløsninger og nyidanmark.dk samt til planlægning og afholdelse af Erhvervsforum, Internationalt Uddannelsesforum og Kommuneforum.

Kontoret medvirker til, at virksomheder kan få velkvalificerede udlændinge fra tredjelande som medarbejdere. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret skal desuden sikre, at udlændingelovens erhvervsordninger ikke misbruges af udlændinge, som ikke opfylder betingelserne.

Kontoret behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse under Beløbsordningen, Positivlisten for faglærte, udlændinge med individuelle kvalifikationer (professionelle sportsudøvere og trænere, artister, kunstnere og specialiserede kokke, der ikke falder ind under de øvrige ordninger) samt opholdstilladelse til disse gruppers medfølgende familie.

Kontoret medvirker til, at virksomheder kan få velkvalificerede udlændinge fra tredjelande som medarbejdere. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret skal desuden sikre, at udlændingelovens erhvervsordninger ikke misbruges af udlændinge, som ikke opfylder betingelserne.

Kontoret behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse under Fast-track-ordningen samt forskere og gæsteforskere.

Kontoret står desuden for at afholde det årlige event Erhvervsforum i samarbejde med Dansk Industri.

Kontoret medvirker til, at virksomheder kan få velkvalificerede udlændinge fra tredjelande som medarbejdere. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret behandler ansøgninger om opholdstilladelse til studerende, ph.d.er, au pairer, volontører, ansøgere under Working Holiday-ordningen, etableringskort, forlængelse og medfølgende familier på greencard-ordningen samt opholdstilladelse til disse gruppers medfølgende familie.

Kontoret står desuden for at afholde det årlige event Internationalt Uddannelsesforum.

Kontoret medvirker til, at virksomheder kan få velkvalificerede udlændinge fra tredjelande som medarbejdere. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret behandler ansøgninger om opholdstilladelse til praktikanter, fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet, autorisationsophold til læger, tandlæger og sygeplejersker, opholds- og arbejdstilladelse vedrørende erhvervs- og studieområdet på Færøerne og i Grønland samt opholdstilladelse til disse gruppers medfølgende familie.

Kontoret medvirker til, at virksomheder kan få velkvalificerede udlændinge fra tredjelande som medarbejdere. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret behandler ansøgninger om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på tværs af erhvervskontorerne i SIRI samt ansøgninger om førstegangstilladelser og forlængelser på positivlisten for personer med videregående uddannelse, forskere og gæsteforskere, forskere, som skal arbejde hos EES i Lund, ansatte på boreplatforme, arbejdsmarkedstilknytning, til trainees og selvstændige efter Start-up-ordningen samt opholdstilladelse til disse gruppers medfølgende familie.

Kontoret er desuden ansvarligt for at kontrollere, at betingelserne for forlængelse overholdes og for at behandle inddragelses- og kontrolsager på tværs af Beløb, Fast-track og Landbrug. 

Endelig udarbejder og offentliggør kontoret positivlisterne for højtuddannede pr. 1. januar og 1. juli.

Kontoret udsteder opholdsdokumenter til EU-borgere og deres familiemedlemmer. Det sker gennem sagsbehandling med ansøgerne i fokus samt tæt dialog med interessenter for at udvikle kontorets sagsbehandling og servicering af brugerne.

Kontoret behandler ansøgninger om EU-opholdsbevis, familiesammenføring til EU-borgere og danske statsborgere efter EU-reglerne, EU-opholdsret efter reglerne om udstationering, komplicerede sager om tidsubegrænset ophold og principielle sager om EU-opholdsbevis samt sager om ophør af ret til ophold efter EU-reglerne.

Kontoret står desuden for at afholde Kommuneforum.

Enheden har ansvaret for at kontrollere, at udenlandske arbejdstagere, studerende mv. overholder betingelserne for deres ophold i Danmark.

Enheden står blandt andet for at kontrollere ulovligt ophold og arbejde via registersamkøring, udgående kontrol på arbejdspladser, der har ansatte under SIRIs ordninger, tværgående myndighedssamarbejde på kontrolområdet, herunder deltagelse i aktioner rettet mod social dumping og menneskehandel samt identitets- og dokumentkontrol.

Kontoret understøtter kommuner i at integrere nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet og gøre dem til aktive medborgere.

Kontoret rådgiver kommunerne om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, understøtter indsatsen for at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse, udvikler undervisningsforløb til jobcentrene for at hjælpe flygtninge med traumer tættere på arbejdsmarkedet, afholder opkvalificeringskurser og understøtter implementering af nye indsatser. Derudover indsamler og formidler kontoret aktuelt bedste viden til kommuner og øvrige aktører.

Kontoret bidrager til at sikre kvaliteten i danskuddannelserne og understøtter, rådgiver og fører kontrol med sprogcentre, der udbyder danskuddannelse. Kontoret har desuden ansvar for at udarbejde dansk- og vidensprøver for udlændinge, som afholdes to gange årligt, samt for kvalitetssikring og udvikling af test og prøver på danskuddannelsesområdet: modultest, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.

Kontoret sekretariatsbetjeninger Det Nationale Integrationsråd.

Kontoret understøtter kommunernes arbejde med at integrere familier med anden etnisk baggrund end dansk og gøre dem til aktive medborgere.

Kontoret rådgiver kommuner, myndigheder, organisationer og øvrige aktører om forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, bekæmpelse af parallelsamfund og rekruttering af børn og unge til bander, mistrivsel, vold og overgreb i etniske minoritetsfamilier m.v.

Inden for disse områder skal kontoret indsamle, skabe og formidle aktuelt bedste viden og dermed være bindeled mellem praksis og politikudvikling.