Benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse

03-04-2019
Danskundervisning og prøver for udlændinge

En benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse til voksne udlændinge viser, at sprogcentrene i årene 2013-2017 kunne have sparet mere end 10 pct. af deres udgifter – uden at det ville gå ud over bl.a. elevernes beståelsesprocent og karaktergennemsnit – hvis alle sprogcentre havde gjort som de mest effektive sprogcentre.

Gode danskkundskaber er en væsentlig forudsætning for, at indvandrere kan komme i arbejde, få en uddannelse og deltage i samfundslivet. Derfor er danskundervisning til voksne udlændinge en vigtig del af kommunernes integrationsindsats. Kommunerne betaler sprogcentrene for at varetage danskundervisningen.

En benchmarkingrapport, der dækker perioden 2013-2017, viser, at der var store forskelle på den pris, kommunerne betalte sprogcentrene for deres arbejde. Rapporten viser også, at høje priser ikke nødvendigvis fører til gode resultater, idet en del af de sprogcentre, der har de laveste priser, også opnår gode faglige resultater for deres elever.

For at effektivisere danskundervisningen og gøre den mere erhvervsrettet indgik den daværende V-regering allerede i november 2016 aftalen Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Den første del af reformen trådte i kraft den 1. juli 2017, mens den andel del trådte i kraft den 1. januar 2018. Analysen viser derfor altovervejende situationen før de nye initiativer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet planlægger at undersøge effekterne af reformen af danskundervisningen i 2020, hvor reformen har haft tid til at virke.

Fakta

Kommunerne betaler sprogcentrene for danskundervisning til voksne udlændinge. Staten kompenserer kommunerne under ét gennem bloktilskuddet. I 2019 forventes de offentlige udgifter til danskundervisning at være på i alt ca. 1,1 mia. kr.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2017 en reform af danskundervisningen. Reformen har til formål at effektivisere undervisningen og gøre den mere erhvervsrettet. Den første del af reformen trådte i kraft den 1. juli 2017, mens den andel del trådte i kraft den 1. januar 2018.

VIVE’s rapport dækker perioden 2013-2017, da der på undersøgelsestidspunktet ikke var data om danskundervisningen for hele 2018. Rapporten vedrører således primært perioden før reformen af danskundervisningen.

Læs VIVE’s benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse til voksne udlændinge (nyt vindue)

Læs mere om Aftale om Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge