FAQ om kommunernes opgave

Spørgsmål og svar om kommunernes opgave i forhold til borgere, som har fået opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevne fra Ukraine (særloven).

Der vil løbende blive tilføjet nye spørgsmål og svar.

Se Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (LOV nr. 324 af 16/03/2022) på retsinformation.dk

Personer, der har fået opholdstilladelse efter særloven, omfattes af integrationslovens § 2, stk. 2, nr. 6 og anses som flygtninge i integrationslovens forstand. De pågældende er derfor som altovervejende udgangspunkt omfattet af de bestemmelser i integrationsloven, som gælder for flygtninge.

Særloven fraviger dog enkelte bestemmelser i integrationsloven, som ellers normalt finder anvendelse på flygtninge. Det drejer sig om integrationslovens § 4, stk. 2, og §§ 6, 7, 8, 9 og 11. Se i den forbindelse særlovens § 30, stk. 1.

Ved lov nr. 546 af 3. maj 2022 ændres særlovens § 30, stk. 2, således, at ansvaret for personer, som får opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fremover påhviler kommunalbestyrelsen senest 4 hverdage efter tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering.

Ændringen indebærer, at ansvaret for den pågældende person, der er fordrevet fra Ukraine, overgår til den pågældende kommune senest fire hverdage efter, at Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om opholdstilladelse og visitering. Det betyder fx, at hvis Udlændingestyrelsen - i en almindelig uge uden helligdage - træffer afgørelse om visitering på en tirsdag, så vil den pågældende person overgå til den kommune, som den pågældende er visiteret til, senest om mandagen. Det betyder endvidere, at hvis Udlændingestyrelsen - i en almindelig uge uden helligdage - træffer afgørelse om visitering om mandagen, så vil den pågældende overgå til den kommune, som den pågældende er visiteret til, senest om fredagen.

Reglerne om, at tidspunktet for ansvarets overgang ikke kan falde i en weekend eller på en helligdag, gælder fortsat.

De pågældende er omfattet af integrationslovens bestemmelser om anvisning af et midlertidigt opholdssted. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, der fordeles til kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 1. Kommunen kan i stedet anvise en bolig.

Personer, der meddeles opholdstilladelse efter særloven omfattes af integrationsloven, hvor de pågældende defineres som flygtninge i integrationslovens forstand, jf. integrationslovens § 2, stk. 2, nr. 6. Det indebærer, at de pågældende skal modtage en integrationsindsats, forudsat at integrationslovens øvrige betingelser herfor er opfyldt. Integrationsindsatsen tager først og fremmest sigte på, at nyankomne udlændinge tilbydes et midlertidigt opholdssted, opnår beskæftigelse, bliver selvforsørgende, og lærer dansk.

Dog suspenderes integrationslovens frister for indsatser og tilbud m.v. Der er således samtidig med særloven i integrationslovens § 4 b indført en ”håndbremse”, som betyder, at kommunernes pligter efter integrationsloven kan udskydes med 3 måneder, hvilket i en situation med massetilstrømning kan forlænges med yderligere 3 måneder. Integrationslovens bestemmelser om tidsfrister for, hvornår kommunen skal tilvejebringe tilbud efter kapitel 3 a, 4 og 5, og omfanget af virksomhedsrettede tilbud efter integrationslovens § 17 a, stk. 2, samt tidsfristen for, hvornår danskuddannelse skal kunne påbegyndes, jf. § 5, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. suspenderes i tre måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen.

Der er tale om en fleksibel ordning, så kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at suspendere eller at forkorte suspensionsperioden, hvis antallet af personer, der bliver visiteret til den pågældende kommune, ikke er til hinder herfor. Se i den forbindelse integrationslovens § 4b, jf. særlovens § 35, nr. 4.

Nej, men den nye § 4 b i integrationsloven om suspensionsadgang for frister gælder i forhold til alle nytilkomne omfattet af integrationsloven.

Dette betyder, at integrationslovens bestemmelser om tidsfrister for, hvornår kommunen skal tilvejebringe tilbud efter kapitel 3 a, 4 og 5, og omfanget af virksomhedsrettede tilbud efter integrationslovens § 17 a, stk. 2, samt tidsfristen for, hvornår danskuddannelse skal kunne påbegyndes, jf. § 5, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. suspenderes i tre måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen overgår til kommunalbestyrelsen. Se i den forbindelse integrationslovens § 4b, jf. særlovens § 35, nr. 4.

De anførte tidsfrister i integrationsloven vil først begynde at løbe tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende udlænding.

Hvis fx en kommune har overtaget ansvaret for en udlænding den. 1. april 2022 vil fristen for, hvornår selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet senest skal begynde, jf. integrationslovens § 16, stk. 6, herefter være den 1. august 2022 (3+1 måneder).

Den foreslåede bestemmelse ændrer ikke på, at det fortsat vil være udgangspunktet, at nyankomne udlændinge, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet i integrationsloven, skal tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats og danskuddannelse efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med bestemmelsen er alene at skabe fleksibilitet for kommunerne, så kommunerne vil fortsat have mulighed for at tilbyde nyankomne udlændinge en integrationsindsats.

Bestemmelsen betyder fx, at der vil kunne tilbydes en virksomhedsrettet indsats på færre end 15 timer om ugen, såfremt kommunen ikke har mulighed for at tilbyde mere som følge af tilstrømningen. Det vil også være muligt at tilbyde danskuddannelse i en periode uden at tilbyde beskæftigelsesrettet indsats.

Suspensionsperioden vil have den afledte konsekvens, at tidspunktet for, hvornår selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets varighed udløber, jf. integrationslovens § 16, stk. 8, vil blive udskudt med den samme periode, som suspensionsperioden.

Det samme vil gælde for den periode, hvor den pågældende udlænding har ret til danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21, stk. 3, der ligeledes vil blive udskudt med samme periode som suspensionsperioden.

Suspensionen gælder ikke kommunens forpligtelse til at anvise flygtninge og personer med ophold efter særloven, der visiteres til en kommune et midlertidigt opholdssted, jf. integrationslovens § 12. Kommunens ansvar for udbetaling af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er heller ikke omfattet af suspensionsreglerne.

Ja, når personerne har fået ophold efter særloven, vil de være omfattet af reglerne om igu, jf. den nye bestemmelse i § 2, stk. 1, nr. 5 i lov om integrationsgrunduddannelser, som er indført samtidig med særloven.

Personer, som får midlertidigt ophold efter særloven for fordrevne fra Ukraine, er ikke omfattet af repatrieringsloven. De pågældende kan derfor ikke modtage støtte efter repatrieringsloven.

Reglerne om kommunernes vejledningspligt om repatriering omfatter dermed heller ikke personer med ophold efter særloven.

Efter integrationslovens § 12, stk. 5, skal den modtagende kommune, dvs. den kommende bopælskommune, afholde de udgifter, der er forbundet med flygtningens flytning til kommunen. Samme forhold gælder for fordrevne fra Ukraine, som af Udlændingestyrelsen visiteres til en kommune.

Personer, som får ophold efter særloven for fordrevne fra Ukraine, anses som flygtninge i integrationslovens forstand og er dermed berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Efter integrationslovens § 45, stk. 9 yder staten for hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, der har fået udarbejdet en kontrakt efter § 19, et resultattilskud på 55.865 kr. (2022-pl) til en kommune, hvis en udlænding kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Dette omfatter også personer med ophold efter særloven.

Af skemaet nedenfor fremgår en oversigt over de bestemmelser, der suspenderes fra på integrationsområdet. Det bemærkes, at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at suspendere, eller at forkorte suspensionsperioden, såfremt antallet af personer, der bliver visiteret til den pågældende kommune, ikke er til hinder herfor.

Kommunalbestyrelsen har således mulighed for at undlade at suspendere, eller at suspendere i kortere tid, hvis kapaciteten i den enkelte kommune giver mulighed herfor.

Integrationslovens bestemmelser

§ 15 d, stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering, hvis der skønnes at være behov herfor, snarest muligt og inden 6 måneder efter, at kommunalbestyrelsen overtager ansvaret.

§ 16, stk. 6: Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt og senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret.

§ 16, stk. 7: Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt, inden for 2 uger og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammets påbegyndelse, give en udlænding, som modtager SHO-ydelse, et virksomhedsrettet tilbud, medmindre det er åbenbart, at udlændingen ikke er i stand til at deltage heri.

§ 17, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal 3 måneder efter at have overtaget ansvaret for udlændingen visitere den pågældende som jobparat eller aktivitetsparat.

§ 17 a, stk. 1: For en jobparat udlænding, der er omfattet af program, må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud.

§ 17 a, stk. 2: For en jobparat udlænding, der er omfattet af program, skal virksomhedsrettede tilbud have en varighed på gennemsnitlig mindst 15 timer om ugen.

§ 19, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding, der er omfattet af program, udarbejde en kontrakt.

§ 21, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 26 a, stk. 4: Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravet om registrering på Jobnet.

§ 26 b, stk. 11: Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravene om registrering af cv-oplysninger på Jobnet.

§ 27 b: Kommunalbestyrelsen skal umiddelbart efter, at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende var forpligtet til at påbegynde, søger om SHO-ydelse, bistå udlændingen med at finde beskæftigelse, pålægge udlændingen at søge særligt angivne job eller foretage opfølgning på udlændingens kontrakt, og ud fra udlændingens situa-tion og behov, give tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 5, stk. 1: Danskuddannelse skal for udlændinge, der er omfattet af integrati-onsloven kunne påbegyndes senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret.

Ved lov nr. 546 af 3. maj 2022 har udlændinge- og integrationsministeren fået bemyndigelse til at fastsætte regler om forlængelse af suspensionsperioden i særlovens § 4 b for en bestemt periode, når dette som følge af en større tilstrømning til landet er nødvendigt for at sikre kommunalbestyrelsernes arbejde med modtagelsen af nyankomne udlændinge.